XLV Sesja Rady Gminy Bądkowo

Na podstawie art. 20 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. – o samorządzie gminnym  (t.j. Dz. U. z 2023r. poz.40) zwołuję XLV sesję Rady Gminy Bądkowo, która odbędzie się w dniu 27 lutego (poniedziałek) 2023 roku o godzinie 9:00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Bądkowie.

Porządek XLV sesji Rady Gminy Bądkowo:

 

 1. Otwarcie XLV sesji Rady Gminy Bądkowo i stwierdzenie quorum.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Informacja z działalności Wójta Gminy Bądkowo w okresie między sesjami.
 4. Przyjęcie protokołu  sesji NR XLIV z dnia 3 lutego 2023 rok.
 5. Przyjęcie protokołu z sesji NR XLIII z dnia 13 stycznia 2023 roku.
 6. Przedstawienie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Bądkowo na 2023 rok
  1. dyskusja,
  2. podjęcie uchwały.
 7. Przedstawienie projektu uchwały w sprawie nie wyrażenia  zgody na wyodrębnienie w budżecie Gminy Bądkowo środków stanowiących fundusz sołecki w 2023 roku
  1. dyskusja,
  2. podjęcie uchwały.
 8. Przedstawienie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie wyboru przewodniczących stałych komisji Rady Gminy i członków komisji Rady Gminy Bądkowo
  1. zgłaszanie kandydatów na przewodniczącego Komisji Skarg, Wniosków i Petycji i przyjęcie zgody na kandydowanie
  2. dyskusja,
  3. podjęcie uchwały.
 9. Przedstawienie projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia planów pracy stałych Komisji Rady Gminy Bądkowo na 2023 rok
  1. dyskusja,
  2. podjęcie uchwały.
 10. Przedstawienie projektu uchwały w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania pomocy w postaci  świadczenia pieniężnego  z pomocy społecznej w formie zasiłku celowego na zakup posiłku lub żywności dla osób objętych wieloletnim rządowym programem ,,Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023.
  1. dyskusja,
  2.  podjęcie uchwały.
 11. Przedstawienie projektu uchwały w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie udzielenia wsparcia w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim rządowym programem "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019-2023
  1. dyskusja,
  2. podjęcie uchwały.
 12. Przedstawienie projektu uchwały zmieniającej  uchwałę w sprawie ustalenia stawki za 1 kilometr przebiegu pojazdu
  1. dyskusja,
  2. podjęcie uchwały.
 13. Przedstawienie projektu uchwały w sprawie zmiany Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Bądkowo
  1. dyskusja,
  2. podjęcie uchwały.
 14. Przedstawienie projektu uchwały w sprawie określenia wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych lub osadników w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków i transportu nieczystości ciekłych
  1. dyskusja,
  2. podjęcie uchwały.
 15. Przedstawienie projektu uchwały w sprawie ustalenia górnej stawki opłat za usługi opróżniania zbiorników bezodpływowych lub osadników w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków i transportu nieczystości ciekłych
  1. dyskusja,
  2. podjęcie uchwały.
 16. Przedstawienie projektu uchwały w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty obowiązującej na terenie Gminy Bądkowo
  1. dyskusja,
  2. podjęcie uchwały.
 17. Przedstawienie projektu uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla dwutorowej napowietrznej linii  elektroenergetycznej WN 110kV na terenie gminy Bądkowo w części obrębów geodezyjnych: Toporzyszczewo Stare, Toporzyszczewo, Żabieniec, Bądkowo, Bądkówek, Kujawka
  1. przedstawienie uwag (6) złożonych do wyłożonego do publicznego wglądu projektu wraz z rozstrzygnięciem Wójta Gminy Bądkowo
  2. dyskusja,
  3. głosowanie  nad uwagą nr 1 – poparcie stanowiska Wójta Gminy w sprawie odrzucenia uwagi
  4. głosowanie  nad uwagą nr 2 – poparcie stanowiska Wójta Gminy w sprawie odrzucenia uwagi,
  5. głosowanie  nad uwagą nr 3 – poparcie stanowiska Wójta Gminy w sprawie odrzucenia uwagi
  6. głosowanie  nad uwagą nr 4 – poparcie stanowiska Wójta Gminy w sprawie odrzucenia uwagi
  7. głosowanie  nad uwagą nr 5 – poparcie stanowiska Wójta Gminy w sprawie odrzucenia uwagi
  8. głosowanie  nad uwagą nr 6 – poparcie stanowiska Wójta Gminy w sprawie odrzucenia uwagi
  9. podjęcie uchwały.
 18. Wolne wnioski i zapytania.
 19. Zakończenie obrad XLV sesji Rady Gminy Bądkowo.

« wstecz