Nabór wniosków o przyznanie stypendium Wójta Gminy Bądkowo dla uzdolnionych dzieci i młodzieży

Ogłasza się nabór wniosków o przyznanie stypendium dla uzdolnionych dzieci i młodzieży w ramach Lokalnego Programu Wspierania Edukacji Uzdolnionych Dzieci i Młodzieży w Gminie Bądkowo zgodnie z uchwałą nr XXIX/175/2021 Rady Gminy Bądkowo z dnia 8 lipca 2021r. w sprawie zasad udzielania stypendiów dla uzdolnionych dzieci i młodzieży.

 

Wnioski o przyznanie stypendium można składać w następujących kategoriach:

- Stypendium Wójta Gminy Bądkowo za osiągnięcia naukowe;

- Stypendium Wójta Gminy Bądkowo za osiągnięcia sportowe;

- Stypendium Wójta Gminy Bądkowo za osiągnięcia artystyczne.

 

Wnioski o przyznawanie Stypendium może składać rodzic/opiekun prawny ucznia lub dyrektor szkoły, do której uczęszcza uczeń.

Wniosek o przyznanie Stypendium powinien zawierać informacje na temat uzdolnień ucznia, jego dorobku artystycznego oraz wskazywać dziedzinę, w której ma być przyznane stypendium. Należy również wskazać program stypendialny obejmujący cel, na który ma być przeznaczone stypendium a także plan realizacji programu stypendialnego.

Do wniosku należy dołączyć następujące załączniki:

- zaświadczenie uzyskane ze szkoły o wysokości średniej ocen ucznia w wyniku klasyfikacji półrocznej za rok szkolny 2022/2023 (w przypadku ubiegania się o stypendium za osiągnięcia naukowe);

- poświadczone kopie dokumentów potwierdzających osiągnięcia ucznia (w przypadku ubiegania się o stypendium za osiągnięcia sportowe lub/i artystyczne);

- oświadczenie o posiadanym rachunku bankowym (wzór do pobrania na stronie Urzędu Gminy);

- oświadczenie o wyrażeniu zgody przez rodzica na przetwarzanie danych osobowych własnych i  dziecka (wzór do pobrania na stronie Urzędu Gminy).

Termin składania wniosków:

- Stypendium za osiągnięcia naukowe wraz z załącznikami należy złożyć w terminie do 10 dnia po zakończeniu semestru, tj  do 10 lutego 2023 r.

- Stypendium za osiągnięcia sportowe lub/i artystyczne wraz z załącznikami należy złożyć
w terminie 7 dni od dnia uzyskania dokumentu poświadczającego osiągnięcia.

Miejsce składania wniosków:

Sekretariat Urzędu Gminy w Bądkowie, ul. Włocławska 82; 87-704 Bądkowo.

Osoba do kontaktu:

Karolina Marciniak, Inspektor ds. kadr, oświaty, zdrowia, kultury i sportu, nr telefonu:
 (54) 27 24 100 (wew. 26).

 

« wstecz