XLIII Sesja Rady Gminy Bądkowo

Na podstawie art. 20 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. – o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2022r. poz. 559 ze zm.) zwołuję XLIII sesję Rady Gminy Bądkowo, która odbędzie się w dniu 13 stycznia (piątek) 2023 roku o godzinie 10:00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Bądkowie

Porządek XLIII sesji Rady Gminy Bądkowo:

 1. Otwarcie XLIII sesji Rady Gminy Bądkowo i stwierdzenie quorum.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Informacja z działalności Wójta Gminy Bądkowo w okresie między sesjami.
 4. Przedstawienie projektu uchwały zmieniającej uchwałę nr XV/84/2019 Rady Gminy Bądkowo z dnia 30 grudnia 2019 roku w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych, dla których zarządcą jest Gmina Bądkowo
  1. dyskusja,
  2. podjęcie uchwały.
 5. Przedstawienie projektu uchwały w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bądkowo na lata 2023-2030
  1. dyskusja,
  2. podjęcie uchwały.
 6. Przedstawienie projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Bądkowo na 2023 rok
  1. dyskusja,
  2. podjęcie uchwały.
 7. Przedstawienie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XXXVI/234/2022 Rady Gminy Bądkowo z dnia 31 marca 2022 roku w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Bądkowo na lata 2022-2025
  1. dyskusja,
  2. podjęcie uchwały.
 8. Przedstawienie projektu uchwały w sprawie poboru podatków i opłat w drodze inkasa, wyznaczania inkasentów i ustalenia wynagrodzenia za inkaso
  1. dyskusja,
  2. podjęcie uchwały.
 9. Wolne wnioski i zapytania.
 10. Zakończenie obrad XLIII sesji Rady Gminy Bądkowo.

« wstecz