OGŁOSZENIE

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla dwutorowej napowietrznej linii elektroenergetycznej WN 110 kV na terenie gminy Bądkowo w części obrębów geodezyjnych: Toporzyszczewo Stare, Toporzyszczewo, Żabieniec, Bądkowo, Bądkówek, Kujawka wraz z prognozą oddziaływania na środowisko

 

Zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu w dniach od 10 października 2022 r. do 31 października 2022 r. w siedzibie Urzędu Gminy Bądkowo, ul. Włocławska 82, 87-704 Bądkowo, w godzinach od 7:30 do 15:30 (Sala konferencyjna), projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla dwutorowej napowietrznej linii elektroenergetycznej WN 110 kV na terenie gminy Bądkowo w części obrębów geodezyjnych: Toporzyszczewo Stare, Toporzyszczewo, Żabieniec, Bądkowo, Bądkówek, Kujawka wraz z prognozą oddziaływania na środowisko. Projekt planu miejscowego wraz z prognozą oddziaływania na środowisko został opublikowany również na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Bądkowo.

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu miejscowego rozwiązaniami odbędzie się w dniu 28 października 2022 r. o godz. 12:00 w Sali konferencyjnej Urzędu Gminy Bądkowo ul. Włocławska 82, 87-704 Bądkowo.

Każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w wyłożonym do publicznego wglądu projekcie planu miejscowego, może wnieść uwagi. Uwagi do Wójta Gminy Bądkowo należy składać w formie papierowej (na adres: Urząd Gminy Bądkowo ul. Włocławska 82, 87-704 Bądkowo) lub elektronicznej, w tym za pomocą środków komunikacji elektronicznej, w szczególności poczty elektronicznej (na adres mailowy: sekretariat@ugbadkowo.pl) z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 14 listopada 2022 r. Organem właściwym do rozpatrzenia uwag jest Wójt Gminy Bądkowo.

Więcej informacji pod adresem: BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ Gmina Bądkowo (badkowo.ug.gov.pl)

 

« wstecz