ZARZĄDZENIE NR 62/2022
WÓJTA GMINY BĄDKOWO
z dnia 5 września 2022 roku


w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących projektów statutów sołectw Gminy Bądkowo


Na podstawie art. 5a ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r. poz.559 ze zm.) oraz  §7 ust. 1 załącznika do Uchwały NR XXXVII/246/2022 Rady Gminy Bądkowo w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych z mieszkańcami Gminy Bądkowo zarządzam, co następuje:
§1. 1. Zarządzam przeprowadzenie konsultacji społecznych, których przedmiotem są projekty Statutów Sołectw Gminy Bądkowo.
   2. Celem konsultacji społecznych jest zebranie od mieszkańców gminy Bądkowo opinii, uwag i własnych propozycji do przygotowanych projektów Statutów sołectw Gminy Bądkowo.
   3. Konsultacje społeczne zostaną przeprowadzone w okresie od 7.09.2022 r. do 16.09.2022 r
   4. Konsultacje obejmują teren całej gminy, a uczestniczyć w nich mogą wszyscy mieszkańcy Gminy Bądkowo
   5. Konsultacje przeprowadzone będą w formie elektronicznej i papierowej poprzez składanie opinii, uwagi i propozycji do projektów Statutów sołectw Gminy Bądkowo na formularzu konsultacji, który stanowi załącznik do niniejszego zarządzenia.
   6. Projekt Statutu każdego sołectwa Gminy Bądkowo oraz formularz konsultacji dostępne są na stronie internetowej Gminy Bądkowo: www.badkowo.gmina.pl w zakładce Aktualności, w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy w Bądkowie w zakładce Prawo lokalne —> Konsultacje Społeczne oraz w Biurze Rady Gminy Bądkowo: pokój nr 8.
   7. Wypełniony formularz można:
     1) przesłać listownie naadres Urzędu Gminy w Bądkowie, ul. Włocławska 82, 87-704
Bądkowo,
     2) złożyć na dzienniku podawczym Urzędu Gminy (pokój nr 8),
     3) przesłać elektronicznie na adres e-mail: sekretariat(Qugbadkowo.pl
   8. Opinie, uwagi i propozycje złożone po terminie zakończenia konsultacji nie będą brane pod uwagi.
§2. Wykonanie zarządzenia powierzam Sekretarzowi Gminy Bądkowo .
§3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

« wstecz