Komunikat dla Rolników

   Gmina Bądkowo informuje o możliwości przekazania osadów ściekowych z oczyszczalni ścieków w Bądkowie do nawożenia pól. Przekazanie osadu musi być poprzedzone  badaniem gruntu. Zgodnie z obowiązującymi przepisami, osad może być wykorzystywany: w rolnictwie pod uprawy zbóż, do rekultywacji terenów, w tym gruntów na cele rolne, do uprawy roślin przeznaczonych do produkcji kompostu; do uprawy roślin nieprzeznaczonych do spożycia lub produkcji pasz. Nie może być stosowany do uprawy warzyw oraz roślin jagodowych. Osad należy równomiernie rozprowadzić na powierzchni gruntu i niezwłocznie wymieszać z glebą.

Komunalne osady ściekowe nie mogą być stosowane na gruntach znajdujących się:

 • na terenach ochrony pośredniej stref ochronnych ujęć wody, w przypadku ich ustanowienia w akcie prawa miejscowego wydanym na podstawie art. 135 ust. 1 pkt. 2 ustawy Prawo wodne,
 • w pasie gruntu o szerokości 50 m bezpośrednio przylegającego do brzegów jezior i cieków,
 • na obszarach szczególnego zagrożenia powodzią oraz na terenach czasowo podtopionych i bagiennych,
 • na terenach czasowo zamarzniętych i pokrytych śniegiem,
 • na gruntach o dużej przepuszczalności, stanowiących w szczególności piaski luźne i słabo gliniaste oraz piaski gliniaste lekkie, jeżeli poziom wód gruntowych znajduje się na głębokości mniejszej niż 1,5 m poniżej powierzchni gruntu,
 • na gruntach rolnych o spadku przekraczającym 10%,
 • na obszarach ochronnych zbiorników wód śródlądowych, w przypadku ich ustanowienia w akcie prawa miejscowego wydanym na podstawie art. 141 ust. 1 ustawy Prawo wodne,
 • na terenach objętych pozostałymi formami ochrony przyrody nie wymienionymi w pkt 1, jeżeli osady ściekowe zostały wytworzone poza tymi terenami,
 • na terenach położonych w odległości mniejszej niż 100 m od ujęcia wody, domu mieszkalnego lub zakładu produkcji żywności,
 • na gruntach, na których rosną rośliny sadownicze i warzywa, z wyjątkiem drzew owocowych,
 • na gruntach przeznaczonych pod uprawę roślin jagodowych i warzyw, których części jadalne bezpośrednio stykają się z ziemią i są spożywane w stanie surowym – w ciągu 18 miesięcy poprzedzających zbiory i w czasie zbiorów,
 • na gruntach wykorzystywanych na pastwiska i łąki,
 • na gruntach wykorzystywanych do upraw pod osłonami.

Obowiązki władającego powierzchnią ziemi, na której stosowane są komunalne osady ściekowe:

 1. Przechowywanie wyników badań osadów ściekowych oraz gruntów, na których osady te mają być stosowane, a także informacji o dawkach tego osadu, które można stosować na poszczególnych gruntach, przez okres 5 lat od dnia zastosowania komunalnych osadów ściekowych.
 2. Prowadzenie uproszczonej ewidencji odpadów z zastosowaniem kart przekazania odpadów za pośrednictwem indywidualnego konta w Bazie danych o produktach i opakowaniach.

Rolników zainteresowanych pozyskaniem oraz zagospodarowaniem osadu ściekowego na swoim gruncie prosimy o kontakt telefoniczny 542724100 wewn. 47  lub osobiście w siedzibie Urzędu Gminy w Bądkowie p. nr 7. Minimalny obszar pojedynczej działki to 1 hektar.

Nawożenie osadem odbywa się w 7 dni po zawiadomieniu Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska, który ma prawo dokonać kontroli władającego powierzchnią ziemi, na której te osady mają być stosowane.

« wstecz