XXXVIII Sesja Rady Gminy Bądkowo

Na podstawie art. 20 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. – o samorządzie gminnym  (t.j. Dz. U. z 2022r. poz.559 ze zm.) zwołuję XXXVIII sesję Rady Gminy Bądkowo, która odbędzie się w dniu 21 lipca (czwartek) 2022 roku o godzinie 9:00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Bądkowie.

Porządek XXXVIII sesji Rady Gminy Bądkowo:

1. Otwarcie XXXVIII sesji Rady Gminy Bądkowo i stwierdzenie quorum.

2. Przyjęcie porządku obrad.

3. Przyjęcie protokołu z XXXVII sesji Rady Gminy Bądkowo z dnia 25 maja 2022 roku.

4. Informacja z działalności Wójta Gminy Bądkowo w okresie między sesjami.

5. Przedstawienie projektu uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bądkowo na lata 2022-2030

   a) dyskusja,

   b) podjęcie uchwały.

6. Przedstawienie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Bądkowo na 2022rok

   a) dyskusja,

   b) podjęcie uchwały.

7. Przedstawienie projektu uchwały w zmiany Uchwały Nr XXXVI/234/2022 Rady Gminy Bądkowo z dnia 31 marca 2022 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Bądkowo na lata 2022- 2025.

   a) dyskusja,

   b) podjęcie uchwały.

8. Przedstawienie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla dwutorowej napowietrznej linii elektroenergetycznej WN 110 kV na terenie gminy Bądkowo w części obrębów geodezyjnych: Toporzyszczewo Stare, Toporzyszczewo, Żabieniec, Bądkowo, Bądkówek, Kujawka

   a) dyskusja,

   b) podjęcie uchwały.

9. Przedstawienie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Bądkowo oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków

   a) dyskusja,

   b) podjęcie uchwały.

10. Przedstawienie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości położonej w miejscowości Łowiczek

   a) dyskusja,

   b) podjęcie uchwały.

11. Przedstawienie projektu uchwały w sprawie ustalenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Bądkowo na rok szkolny 2022/2023

   a) dyskusja,

   b) podjęcie uchwały.

12. Wolne wnioski i zapytania.

13. Zakończenie obrad XXXVIII sesji Rady Gminy Bądkowo.

« wstecz