XXXIII Sesja Rady Gminy Bądkowo

Na podstawie art. 20 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. – o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2021r. poz. 1372) zwołuję XXXIII sesję Rady Gminy Bądkowo, która odbędzie się w dniu 25 listopada (czwartek) 2021 roku o godzinie 10:00 w sali Gminnym Ośrodku Kultury w Bądkowie.

Porządek XXXIII sesji Rady Gminy Bądkowo:

1. Otwarcie XXXIII sesji Rady Gminy Bądkowo i stwierdzenie quorum.

2. Przyjęcie porządku obrad.

3. Przyjęcie protokołu sesji Nr XXXII/2021 z dnia 26 października 2021 roku.

4. Informacja z działalności Wójta Gminy Bądkowo w okresie między sesjami.

5. Przedstawienie projektu uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy  Bądkowo na lata 2021-2030

   a. dyskusja,

   b. podjęcie uchwały.

6. Przedstawienie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Bądkowo na 2021 rok

   a. dyskusja,

   b. podjęcie uchwały.

7. Przedstawienie projektu uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych i  zwolnień w tym podatku

   a. dyskusja,

   b. podjęcie uchwały.

8. Przedstawienie projektu uchwały w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości i zwolnień w tym podatku

   a. dyskusja,

   b. podjęcie uchwały.

9. Przedstawienie projektu uchwały w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa ustalenia podatku rolnego na 2022 rok

   a. dyskusja,

   b. podjęcie uchwały.

10. Przedstawienie projektu uchwały w sprawie wynagrodzenia Wójta Gminy Bądkowo

   a. dyskusja,

   b. podjęcie uchwały.

11. Przedstawienie projektu uchwały w sprawie przyjęcia „ Informacji o stanie realizacji zadań oświatowych w Zespole Szkolno – Przedszkolnym w Bądkowie za rok szkolny 2020/2021, dla których organem prowadzącym jest Gmina Bądkowo

   a. dyskusja,

   b. podjęcie uchwały.

12. Przedstawienie projektu uchwały w sprawie w sprawie przekazania do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy skargi Prokuratora Rejonowego
w Aleksandrowie Kujawskim na uchwałę NR XV/84/2019 Rady Gminy Bądkowo z dnia 30 grudnia 2019r. w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych, dla których zarządcą jest Gmina Bądkowo

   a. dyskusja,

   b. podjęcie uchwały.

13. Przedstawienie projektu uchwały w sprawie w sprawie pokrycia części kosztów gospodarowania odpadami komunalnymi z dochodów własnych niepochodzących z pobranej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

   a. dyskusja,

   b. podjęcie uchwały.

14. Informacja o złożonych oświadczeniach majątkowych.

15. Wolne wnioski i zapytania.

16. Zakończenie obrad XXXIII sesji Rady Gminy Bądkowo.

« wstecz