XXVIII Sesja Rady Gminy Bądkowo

Na podstawie art. 20 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. – o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2020r. poz. 713) zwołuję XXVIII sesję Rady Gminy Bądkowo, która odbędzie się w dniu 23 czerwca (środa) 2021 roku o godzinie 12:00 w Gminnym Ośrodku Kultury w Bądkowie.
Porządek XXVIII sesji Rady Gminy Bądkowo:

 1. Otwarcie XXVIII sesji Rady Gminy Bądkowo i stwierdzenie quorum.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z XXVI sesji Rady Gminy Bądkowo z dnia 22 marca 2021 r.
 4. Przyjęcie porządku obrad z XXVII sesji Rady Gminy Bądkowo 22 kwietnia 2021 r.
 5. Informacja z działalności Wójta Gminy Bądkowo w okresie między sesjami.
 6. Raport o stanie gminy
  • przedstawienie raportu o stanie gminy Bądkowo za 2020 rok,
  • rozpatrzenie raportu o stanie gminy oraz przeprowadzenie debaty nad raportem.
 7. Przedstawienie projektu uchwały w sprawie udzielenia wotum zaufania Wójtowi Gminy Bądkowo
  • podjęcie uchwały.
 8. Przedstawienie projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Bądkowo za 2020 rok,
  • przedstawienie Uchwały Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy w sprawie wyrażenia opinii o przedłożonym przez Wójta Gminy Bądkowo sprawozdaniu z wykonania budżetu Gminy Bądkowo za 2020 rok wraz z informacją o stanie mienia Gminy,
  • dyskusja,
  • podjęcie uchwały.
 9. Przedstawienie projektu uchwały w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Bądkowo absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2020 rok
  • przedstawienie Uchwały Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Bądkowo w sprawie wniosku o udzielenie absolutorium Wójtowi Gminy Bądkowo,
  • przedstawienie Uchwały Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy w sprawie wyrażenia opinii o wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Bądkowo o udzielenie absolutorium Wójtowi Gminy Bądkowo za 2020 rok,
  • dyskusja,
  • podjęcie uchwały.
 10. Przedstawienie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Bądkowo na 2021 rok
  • dyskusja,
  • podjęcie uchwały.
 11. Przedstawienie projektu uchwały w sprawie określenia wzoru wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego i wzoru deklaracji o dochodach gospodarstwa domowego za okres 3 miesięcy kalendarzowych poprzedzających dzień złożenia wniosku o dodatek mieszkaniowy
  • dyskusja,
  • podjęcie uchwały.
 12. Przedstawienie projektu uchwały w sprawie zmiany Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Programu Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2021
  • dyskusja,
  • podjęcie uchwały.
 13. Przedstawienie projektu uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania Wójta Gminy Bądkowo z realizacji rocznego programu współpracy Gminy Bądkowo z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie za 2020 rok
  • dyskusja,
  • podjęcie uchwały.
 14. Przedstawienie projektu uchwały w sprawie w sprawie rozpatrzenia petycji dotyczącej uzyskania przez Rząd RP pisemnych gwarancji ze strony producentów szczepionek przeciwko SARS-CoV-2 w razie wystąpienia niepożądanych odczynów poszczepiennych.
  • dyskusja
  • podjęcie uchwały.
 15. Wolne wnioski i zapytania.
 16. Zakończenie obrad XXVIII sesji Rady Gminy Bądkowo.

« wstecz