INFORMACJA WÓJTA GMINY BĄDKOWO

Szanowni Mieszkańcy Gminy Bądkowo,

Niniejszym przedstawiam Raport o stanie Gminy Bądkowo za rok 2020 (pobierz).

Zgodnie z ustawą o samorządzie gminnym raport podlega debacie, po której Rada Gminy podejmie uchwałę w sprawie udzielenia wotum zaufania, a następnie absolutorium za poprzedni rok budżetowy.

Niniejszym informuję, iż w debacie nad Raportem mogą wziąć udział mieszkańcy gminy. Warunkiem wzięcia udziału w debacie jest pisemne zgłoszenie poparte podpisami co najmniej 20 mieszkańców gminy.

Wobec tego zapraszam zainteresowanych do wzięcia udziału w debacie poprzez o dokonywanie zgłoszeń z zachowaniem zasad wynikających z art. 28aa ustawy o samorządzie gminnym.

Zgłoszenie składa się najpóźniej w dniu poprzedzającym dzień, na który zwołana została sesja podczas, której ma być przedstawiony raport o stanie gminy.

Sesja, na której przeprowadzona zostanie debata nad Raportem odbędzie się dnia 23 czerwca 2021 r. Początek obrad – godz. 12.00.

Zasady udziału mieszkańców w debacie:
- pisemne zgłoszenie skierowane do Przewodniczącego Rady Gminy (Biuro Obsługi Rady – Urząd Gminy Bądkowo, pok. nr  8 –
wzór zgłoszenia;
- zgłoszenie musi być poparte podpisami co najmniej 20 osób;
- termin składania zgłoszeń – najpóźniej w dniu 22 czerwca 2020 r. do godz. 14:30;
- w debacie może zabrać głos 15 mieszkańców.

Ryszard Stępkowski

Wójt Gminy Bądkowo

« wstecz