• 3

Informacja o gminie

    Gmina Bądkowo jest gminą wiejską, położoną w południowo - wschodniej części województwa kujawsko - pomorskiego, w powiecie aleksandrowskim, 20 kilometrów na zachód od Włocławka przy drodze wojewódzkiej nr 252 Inowrocław - Włocławek.

    Gmina ma charakter typowo rolniczy, a grunty rolne stanowią prawie 94% powierzchni. Rolnictwo jest podstawową forma utrzymania ludności. Gminę Bądkowo charakteryzują gleby o wysokiej jakości i przydatności do produkcji rolnej. Ogólna powierzchnia wynosi 80 km2.  Struktura gruntów rolnych wg klasyfikacji bonitacyjnej jest korzystna dla produkcji rolnej. Użytki rolne klasy I-III stanowią 40,7% ogólnej powierzchni, a klasy IVA- IVB 47,8%. Zieleń urządzoną stanowią: parki podworskie w Bądkowie, Łowiczku, Toporzyszczewie Starym, Wysocinie i Łowkowicach. Obszarami wartościowymi przyrodniczo są tereny położone wzdłuż doliny rzecznej jak Kanał Bachorza, niewielkie ekosystemy wodne, torfowiska. Lasy zajmują zaledwie 9,8 ha. Niska lesistość jest cecha charakterystyczną dla obszaru Kujaw. Wody zajmują powierzchnię 33 ha, tereny komunikacyjne 159 ha, tereny osiedlowe 123 ha, a nieużytki 48 ha.

    Na terenie gminy znajduje się 26 miejscowości zgrupowanych w 24 sołectwa, zamieszkiwane przez blisko 4,2 tyś. mieszkańców w 1 100 gospodarstwach domowych, w tym ok. 700 gospodarstwach rolnych. Gęstość zaludnienia wynosi 53 osoby na km2.

    Gmina posiada dobrze rozwiniętą infrastrukturę techniczną, w której skład wchodzi m.in. sieci wodociągowa o długości 150 km i 40 km przyłączy. Od 2015 roku Gmina posiada własne ujęcie wody w miejscowości Sinki i zapewnia prawie w 100% swym mieszkańcom dostępność do sieci wodociągowej. Dotychczas Gmina Bądkowo nie posiadała własnego ujęcia wody, co zmuszało do zakupu tego podstawowego dla życia surowca z sąsiedniej Gminy Zakrzewo i Brześć Kujawski. To jedno z największych przedsięwzięć samorządu w ostatnich latach, którego koszt to ponad 2,6 mln złotych. Gmina na budowę SUW otrzymała  dofinansowaniem z Programu Rozwój Obszarów Wiejskich 2007-2013 w wysokości 926 tys. zł. Problem gospodarki ściekowej został rozwiązany poprzez wybudowanie i uruchomienie mechaniczno - biologicznej oczyszczalni ścieków w miejscowości Kujawka o przepustowości 115 m3 wraz z 24,9 km kanalizacji sanitarnej. Do oczyszczalni podłączonych jest 398 posesji, głównie we wsi Bądkowo, Słupy Małe i Słupy Duże. Na terenie Gminy wybudowanych jest ponad 180 przydomowych oczyszczalni ścieków. Gmina otrzymała nagrodę w 2001 roku W II Edycji Ogólnopolskiego Konkursu „Na najlepiej rozwiązaną gospodarkę wodno - ściekową na terenie wiejskim”, którego organizatorem był Narodowy Fundusz ochrony Środowiska. Nagroda przeznaczona została na kolejną inwestycję dla ochrony środowiska i mieszkańców.

    Przez teren gminy przebiegają 2 drogi wojewódzkie, 8 dróg powiatowych i 48 dróg gminnych. Łączna długość dróg gminnych na terenie Gminy Bądkowo wynosi 101,53 km, składa się na nie 76 km dróg utwardzonych oraz 25,53 km dróg nieutwardzonych.

     W Gminie Bądkowo funkcjonuje 6 jednostek Ochotniczej Straży Pożarnej w miejscowościach: Kujawka, Łowiczek, Łówkowice, Słupy Duże, Wysocin, Żabieniec. Spośród tych jednostek, OSP Żabieniec jest włączony do Krajowego Systemu Ratowniczo- Gaśniczego, dysponuje również dwa samochodami, pozostałe jednostki maja do dyspozycji po jednym. Łącznie we wszystkich jednostkach OSP działa 139 członków, wspierających 24, w tym jedna kobieta. Nad jednostkami czuwa Gminny Związek Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej z siedzibą przy ul. Włocławskiej 82 w Bądkowie.

    Ostanie lata dla Bądkowskiej Oświaty były bardzo przełomowe i pełne zmian. W 2011 roku podjęto uchwałę w sprawie utworzenia Zespołu Szkolno - Przedszkolnego, w skład którego wchodziła Szkoła Podstawowa i Przedszkole, w 2012 roku dołączyło gimnazjum. Kolejną rewolucją, która nastąpiła w 2013 roku, była likwidacja czterech szkół w Wysocinie, Toporzyszczewie Starym, Łowiczku i Jaranowie. Z dniem 31 sierpnia 2013 roku szkoły przestały istnieć i od 1 września 2013 roku dzieci i młodzież uczęszczają do Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Bądkowie, w którego skład wchodzi przedszkole, szkoła podstawowa oraz gimnazjum.

    W miejscowości Bądkowo funkcjonuje jeszcze Gminny Ośrodek Kultury, Biblioteka Publiczna, Klub Seniora "Aktywni Bądkowianie", Klub Dziecięcy "Chatka Puchatka" oraz Klub Sportowy „Piast Bądkowo”.

    Do cennych zabytków należy Kościół pw. świętego Mateusza Apostoła w Bądkowie - jedna z największych i najstarszych świątyń Kujaw oraz Kościół Podwyższenia Krzyża Świętego w Łowiczku - drewniano murowany z 1711 roku, rozbudowany w połowie XIX wieku.

    W celu upowszechnienia estetyki posesji corocznie organizowany jest konkurs "Nasza Kwitnąca Gmina". Ta forma inicjatyw przyczyniła się do poprawy czystości i porządku gospodarstw, a także do wprowadzenia nowych nasadzeń drzew, krzewów i roślin kwiatowych. W ramach tego konkursu w gminie powstało również wiele budowli ogrodowych takich jak: pergole, altany i oczka wodne. Gmina Bądkowo uczestniczy ponadto w akcji "Sprzątanie Świata", w której bierze udział młodzież szkolna, co ma wpływ na poprawę stanu środowiska. Gmina przeprowadza także akcję porządkowania rowów i poboczy dróg publicznych, parków, placów, przystanków autobusowych itp.

    W ostatnich latach Gmina Bądkowo prężnie się rozwija, poprawiła się infrastruktura ułatwiająca życie codzienne mieszkańców.

  • Papa Gminy