XLI Sesja Rady Gminy Bądkowo

Na podstawie art. 20 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. – o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2022r. poz. 559 ze zm.) zwołuję XLI sesję Rady Gminy Bądkowo, która odbędzie się w dniu 18 listopada (piątek) 2022 roku o godzinie 9:00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Bądkowie

Porządek XLI sesji Rady Gminy Bądkowo:

 1. Otwarcie XLI sesji Rady Gminy Bądkowo i stwierdzenie quorum.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Informacja z działalności Wójta Gminy Bądkowo w okresie między sesjami.
 4. Przedstawienie projektu uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy  Bądkowo na lata 2021-2030

  a)      dyskusja,

  b)      podjęcie uchwały.

 5. Przedstawienie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Bądkowo na 2022 rok

  a)      dyskusja,

  b)      podjęcie uchwały.

 6. Przedstawienie projektu uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych i  zwolnień w tym podatku.

  a)      dyskusja,

  b)      podjęcie uchwały.

 7. Przedstawienie projektu uchwały w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości i zwolnień w tym podatku

  a)      dyskusja,

  b)      podjęcie uchwały.

 8. Przedstawienie projektu uchwały w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa ustalenia podatku rolnego na 2022 rok

  a)      dyskusja,

  b)      podjęcie uchwały.

 9. Przedstawienie projektu uchwały w sprawie zarządzenia wyboru sołtysa w sołectwie Kwiatkowo

  a)      dyskusja,

  b)      podjęcie uchwały.

 10. Przedstawienie projektu uchwały w sprawie przyjęcia „ Informacji o stanie realizacji zadań oświatowych w Zespole Szkolno – Przedszkolnym w Bądkowie za rok szkolny 2021/2022, dla których organem prowadzącym jest Gmina Bądkowo

  a)      dyskusja,

  b)      podjęcie uchwały.

 11. Przedstawienie projektu uchwały w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej dla Województwa Kujawsko – Pomorskiego

  a)      dyskusja,

  b)      podjęcie uchwały.

 12. Przedstawienie projektu uchwały w sprawie uchwalenia rocznego programu współpracy Gminy Bądkowo z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2023.

  a)      dyskusja,

  b)      podjęcie uchwały.

 13. Przedstawienie projektu uchwały w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych, dla których zarządcą jest Gmina Bądkowo

  a)      dyskusja,

  b)      podjęcie uchwały.

 14. Przedstawienie projektu uchwały w sprawie ustalenia stawki za 1 kilometr przebiegu pojazdu

  a)      dyskusja,

  b)      podjęcie uchwały.

 15. Przedstawienie projektu uchwały w sprawie udzielenia dotacji dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Kujawce na zakup lekkiego samochodu ratowniczo – gaśniczego

  a)      dyskusja,

  b)      podjęcie uchwały.

 16. Przedstawienie projektu uchwały w sprawie ustalenia regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Bądkowo

  a)      dyskusja,

  b)      podjęcie uchwały.

 17. Przedstawienie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wynajem mienia gminnego w miejscowości Bądkowo

  a)      dyskusja,

  b)      podjęcie uchwały.

 18. Informacja o złożonych oświadczeniach majątkowych.
 19. Wolne wnioski i zapytania.
 20. Zakończenie obrad XLI sesji Rady Gminy Bądkowo.

« wstecz