• unia
  • PROW

PROGRAM ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH

Gmina Bądkowo podpisała umowę o przyznanie pomocy z Samorządem Województwa Kujawsko-Pomorskiego z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich na realizację operacji typu „Inwestycje w obiekty pełniące funkcje kulturalne” w ramach działania „ Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich” w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. W związku z otrzymaną pomocą Gmina Bądkowo zobowiązana jest do realizacji zadania dotyczącego „Przebudowy budynku świetlicy wiejskiej w Jaranowie Dużym”.

Inwestycja ma wpłynąć na poprawę jakości życia mieszkańców, a także zwiększyć integrację środowiska lokalnego, inicjowanie aktywności mieszkańców działających na rzecz wsi oraz wspierania inicjatyw lokalnych.

Gmina Bądkowo na w/w zadanie otrzymała na podstawie złożonego wniosku pomoc w wysokości 367 815 zł tj. 63,63% kosztów kwalifikowalnych operacji.

« wstecz